Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Ορισμοί

 • Ο όρος “ιστοσελίδα”, όπου αναφέρεται, αντιστοιχεί στην παρούσα ιστοσελίδα – blog, www.stasouligo.gr.
 • Ο όρος “στοιχεία”, όπου αναφέρεται, αντιστοιχεί στο συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ
 • Ο όρος “διαχειρίστρια”, όπου αναφέρεται, αντιστοιχεί στη Μπαγουλή Καλλιόπη, δημιουργό της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων στοιχείων, ή νόμιμο χρήστη όσων από τα στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.
 • Ο όρος “χρήστης”, όπου αναφέρεται, αντιστοιχεί σε κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας.
 • Ο όρος “χρήση”, όπου αναφέρεται, αντιστοιχεί σε πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.

Ταυτότητα

Η ιστοσελίδα www.stasouligo.gr δημιουργήθηκε από την Μπαγουλή Καλλιόπη και λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω. Πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών. Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει/τροποποιεί τους παρόντες όρους και προΰποθέσεις καθώς και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Τα στοιχεία της σελίδας που αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα της διαχειρίστριας αποτελούν σκέψεις, ποιήματα, αποφθέγματα και απόψεις της ίδιας. Δεν αποτελούν επαγγελματικές συμβουλές και δε λειτουργούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη δράση ή ενέργεια. Η Διαχειρίστρια, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε παρακαλείστε με ευθύνη σας να μην προχωρήσετε με την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Διαχειρίστριας ή τρίτων συμβαλλομένων της Διαχειρίστριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993), της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Διαχειρίστρια έχει λάβει άδεια χρήσης.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης της Διαχειρίστριας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Στην παρούσα ιστοσελίδα το φωτογραφικό υλικό που παραθέτει η διαχειρίστρια είναι φωτογραφικό υλικό του οποίου έχει την άδεια ή δικό της φωτογραφικό υλικό ενώ σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό τρίτων, αναφέρεται (εφόσον είναι γνωστό) το όνομα του εκάστοτε δημιουργού ή ή πηγή προέλευσής του .

Κοινοποίηση στοιχείων ιστοσελίδας από χρήστες

Επιτρέπεται η κοινοποίηση στοιχείων ιστοσελίδας από χρήστες στα social, media, στα blog tους ή στις ιστοσελίδες τους, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους (το domain stasouligo.gr) χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σχετικά με τα στοιχεία της σελίδας που αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα της διαχειρίστριας (και τα οποία έχει κατοχυρώσει νομικά), αν η κοινοποίηση τους δε γίνεται απευθείας από τη σελίδα stasouligo.gr, απαιτείται να συνοδεύεται από υπογραφή με το όνομα της διαχειρίστριας.

Αποποίηση Ευθύνης

Η διαχειρίστρια δε φέρει ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημιά που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή /και στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν, ανεξάρτητα εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την ίδια ή από κάποιον τρίτο.
Η διαχειρίστρια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστο, ασφαλές και χωρίς λάθη, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί το εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και η διαχειρίστρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου αυτού.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (links)

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Σε περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας, μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, καλείστε να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν αυτοτελώς τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πολιτική Απορρήτου

Η Διαχειρίστρια ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της και κύρια προτεραιότητά της είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων την χρησιμοποιούν. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και να επεξεργάζονται μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η λειτουργία της ιστοσελίδας συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον GDPR (General Data Protection Regulation ) – «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «Κανονισμός») καθώς και με την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019).

Προσωπικά Δεδομένα χρηστών

Τα είδη δεδομένων που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

 • Δεδομένα που ο χρήστης/τρια μας δίνει μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.
 • Στατιστικά δεδομένα και δεδομένα προτιμήσεων που ο χρήστης/τρια μας παρέχει εφόσον το επιθυμεί με τη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας.
 • Αποδοχή της χρήσης των cookies.
 • IP Διευθύνσεις. Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καταγράφεται η IP διεύθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος καθώς και τα στοιχεία για τα οποία έδωσε τη συναίνεσή του. Επίσης ο παρών ιστότοπος αξιοποιεί την διεύθυνση IP για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων (Google Analytics) και την ασφάλεια του (αποκλεισμό επιθέσεων spam/hackers).


Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν εκούσια στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται από τη Διαχειρίστρια προκειμένου να έχει άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή των χρηστών της, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της και να βελτιώνουν την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα και τη χρηστικότητά της.

Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.

Σεβόμενη τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών του, η παρούσα ιστοσελίδα δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον και εφόσον αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία τις αρμόδιες αρχές (νόμιμο αίτημα δικαστικών, αστυνομικών ή άλλων διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις).

Η εκούσια προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της ιστοσελίδας, σημαίνει ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Διαχειρίστρια αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Οι χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσουν την τροποποίηση ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχουν προσκομίσει είτε με αποστολή email στη διεύθυνση calliope.mpagouli@gmail.com.gr ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα χρηστών για τα προσωπικά τους δεδομένα βάσει του Γενικού Κανονισμού

 • Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που ο εκάστοτε χρήστης έχει προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα τροποποίησης προσωπικών δεδομένων χρήστη.
 • Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων χρήστη ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής του, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση διαφωνίας με τους σκοπούς επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας προσωπικών δεδομένων χρήστη και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα με αποστολή email στη διεύθυνση calliope.mpagouli@gmail.com.gr ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας.

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας από ανήλικους

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 16 έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκάστοτε ανήλικος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μαζί με τον κηδεμόνα του ή μετά από τη δική του συγκατάθεση.

Πολιτική Cookies

Πληροφορίες
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των χρηστών της. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνταχθούν ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που επιτρέπουν στη διαχειρίστρια να αντιληφθεί πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της και να βελτιώνει την δομή και το περιεχόμενό της. Η προσωπική σας ταυτότητα δεν μπορεί να εξακριβωθεί από τις πληροφορίες αυτές. Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και η απόρριψη τους ενέχει τον κίνδυνο οι λειτουργίες αυτές να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών της όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, είναι αδύνατη η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Cookies Επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Στόχευσης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον εκάστοτε χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αυτόματα σημαίνει αποδοχή και συγκατάθεση στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με τα ανωτέρω θα πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται. Διαβάστε τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας